quyÕt ®Þnh

cña bé tr­ëng bé khoa häc vµ c«ng nghÖ
sè 13/2003/Q§-BKHCN ngµy 26 th¸ng 5 n¨m 2003 VÒ viÖc

ban hµnh Danh môc xe m¸y vµ ®éng c¬, phô tïng

xe m¸y ph¶i ¸p dông Tiªu chuÈn ViÖt nam

 

Bé tr­ëng
Bé khoa häc vµ c«ng nghÖ

 

C¨n cø Ph¸p lÖnh ChÊt l­îng hµng ho¸ ngµy 24 th¸ng 12 n¨m 1999;

C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 22/CP ngµy 22 th¸ng 5 n¨m 1993 cña ChÝnh phñ vÒ nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ tæ chøc bé m¸y cña Bé Khoa häc, C«ng nghÖ vµ M«i tr­êng (nay lµ Bé Khoa häc vµ C«ng nghÖ)

C¨n cø QuyÕt ®Þnh 147/2002/Q§-TTg ngµy 25 th¸ng 10 n¨m 2002 cña Thñ t­íng ChÝnh phñ vÒ c¬ chÕ ®iÒu hµnh qu¶n lý xuÊt nhËp khÈu, s¶n xuÊt l¾p r¸p xe hai b¸nh g¾n m¸y vµ phô tïng giai ®o¹n 2003-2005;

Theo chØ ®¹o cña Thñ t­íng ChÝnh phñ t¹i C«ng v¨n sè 260/CP-KG ngµy 11 th¸ng 3 n¨m 2003 vÒ viÖc giao cho Bé Khoa häc vµ C«ng nghÖ ban hµnh Danh môc xe m¸y vµ ®éng c¬, phô tïng xe m¸y b¾t buéc ¸p dông Tiªu chuÈn ViÖt Nam;

Sau khi thèng nhÊt víi Bé Giao th«ng vËn t¶i vÒ Danh môc xe m¸y vµ ®éng c¬, phô tïng xe m¸y b¾t buéc ¸p dông tiªu chuÈn;

Theo ®Ò nghÞ cña Tæng côc tr­ëng Tæng côc Tiªu chuÈn §o l­êng ChÊt l­îng,

 

QuyÕt ®Þnh

 

§iÒu 1. Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh nµy Danh môc xe m¸y, ®éng c¬ vµ phô tïng xe m¸y ph¶i ¸p dông Tiªu chuÈn ViÖt Nam (TCVN)

Thêi ®iÓm hiÖu lùc ¸p dông tiªu chuÈn ®­îc quy ®Þnh trong Danh môc ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh nµy. Danh môc nµy sÏ ®­îc bæ sung, söa ®æi theo yªu cÇu qu¶n lý trong tõng thêi kú.

 

§iÒu 2. QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15 ngµy, kÓ tõ ngµy ®¨ng C«ng b¸o.

 

§iÒu 3. Tæng côc Tiªu chuÈn §o l­êng chÊt l­îng cã tr¸ch nhiÖm tæ chøc vµ h­íng dÉn thùc hiÖn QuyÕt ®Þnh nµy.

 

§iÒu 4. Tæ chøc, c¸ nh©n s¶n xuÊt, l¾p r¸p, nhËp khÈu xe m¸y vµ ®éng c¬, phô tïng xe m¸y vµ c¸c tæ chøc, c¸ nh©n cã liªn quan chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy.

 

 

Danh môc xe m¸y vµ ®éng c¬, phô tïng
ph¶i ¸p dông tiªu chuÈn ViÖt nam

(Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 13/2003/Q§-BKHCN
ngµy 26 th¸ng 5 n¨m 2003 cña Bé tr­ëng Bé Khoa häc vµ C«ng nghÖ)

 

STT

Tªn s¶n phÈm, hµng ho¸

Tiªu chuÈn ¸p dông

Néi dung ¸p dông

Thêi ®iÓm cã hiÖu lùc

 

Xe m¸y

 

 

 

 

Yªu cÇu chung vÒ an toµn

 

 

 

1

 

TCVN 5929:2003* M« t«, xe m¸y hai b¸nh - yªu cÇu an toµn chung vµ ph­¬ng ph¸p thö

Toµn bé tiªu chuÈn, víi c¸c l­u ý sau:

- Cho phÐp thö hiÖu qu¶ phanh trªn b¨ng thö theo Môc 3.5.3.2.

- KhÝ th¶i: theo møc 2 B¶ng 1 cña TCVN 6438:2001

- §é ån: chØ thö khi ®ç theo TCVN 6436:1998

1/9/2003

 

Yªu cÇu cô thÓ vÒ an toµn

 

 

 

2

Tiªu thô nhiªn liÖu

TCVN 6440:1998 M« t« - Ph­¬ng ph¸p ®o tiªu thô nhiªn liÖu

Toµn bé tiªu chuÈn

1/9/2003

3

PhÇn nh« cña xe m¸y

TCVN 6999:2002 Ph­¬ng tiÖn giao th«ng ®­êng bé - PhÇn nh« ra ngoµi cña m« t«, xe m¸y hai b¸nh hoÆc ba b¸nh - yªu cÇu vµ ph­¬ng ph¸p thö trong phª duyÖt kiÓu

Toµn bé tiªu chuÈn

- 1/9/2005 ®èi víi ®êi xe míi;

- 1/9/2006 ®èi víi ®êi xe ®ang s¶n xuÊt

4

C¬ cÊu ®iÒu khiÓn

TCVN 6957:2001 Ph­¬ng tiÖn giao th«ng ®­êng bé - C¬ cÊu ®iÒu khiÓn ho¹t ®éng cña m« t«, xe m¸y hai b¸nh

- Yªu cÇu trong phª duyÖt kiÓu

- Toµn bé tiªu chuÈn

- Riªng c¸c môc 6.3.2.1.1 vµ 6.3.2.1.2 vµ phô lôc D

1/9/2003

1/1/2005

 

Yªu cÇu vÒ m«i tr­êng

 

 

 

5

KhÝ th¶i

TCVN 6438:2001 Ph­¬ng tiÖn giao th«ng ®­êng bé - Giíi h¹n lín nhÊt cho phÐp cña khÝ th¶i

¸p dông phÇn qui ®Þnh cho m« t«, xe m¸y - møc 2 B¶ng 1

 

1/9/2003

6

TiÕng ån

TCVN 6436:1998 ©m häc - tiÕng ån do ph­¬ng tiÖn giao th«ng ®­êng bé ph¸t ra khi ®ç - møc ån tèi ®a cho phÐp

Toµn bé tiªu chuÈn

1/9/2003

7

 

TCVN 6435:1998 ©m häc - ®o tiÕng ån do ph­¬ng tiÖn giao th«ng ®­êng bé ph¸t ra khi ®ç - ph­¬ng ph¸p ®iÒu tra

Toµn bé tiªu chuÈn

1/9/2003

 

§éng c¬ xe m¸y

 

 

 

8

 

TCVN 6998:2002 Ph­¬ng tiÖn giao th«ng ®­êng bé - VËn tèc thiÕt kÕ lín nhÊt, m«men xo¾n lín nhÊt vµ c«ng suÊt h÷u Ých lín nhÊt cña ®éng c¬ m« t«, xe m¸y hai b¸nh hoÆc ba b¸nh - ph­¬ng ph¸p thö trong phª duyÖt kiÓu

Toµn bé tiªu chuÈn

- 1/9/2005 ®èi víi ®êi xe míi

- 1/9/2006 ®èi víi xe ®ang s¶n xuÊt

9

 

TCVN 6439:1998 M« t« - qui t¾c thö ®éng c¬ - C«ng suÊt h÷u Ých

Toµn bé tiªu chuÈn

1/9/2003

 

Phô tïng xe m¸y (trõ phÇn ®éng c¬)

 

 

 

10

Khung xe

TCVN 7238:2003 M« t«, xe m¸y

- Khung - yªu cÇu kü thuËt vµ ph­¬ng ph¸p thö

Toµn bé tiªu chuÈn

1/9/2003

11

 

TCVN 6580:2000 ph­¬ng tiÖn giao th«ng ®­êng bé - m· nhËn d¹ng ph­¬ng tiÖn (VIN) - VÞ trÝ vµ c¸ch ghi

Toµn bé tiªu chuÈn

1/9/2003

12

 

TCVN 6578:2000 ph­¬ng tiÖn giao th«ng ®­êng bé - m· nhËn d¹ng ph­¬ng tiÖn (VIN) - Néi dung vµ cÊu tróc

Toµn bé tiªu chuÈn

1/9/2003

13

èng x¶

TCVN 7232:2003 M« t«, xe m¸y, èng x¶ - yªu cÇu kü thuËt vµ ph­¬ng ph¸p thö

Toµn bé tiªu chuÈn

1/9/2003

14

Nan hoa

TCVN 7233:2003 M« t«, xe m¸y - nan hoa - yªu cÇu kü thuËt vµ ph­¬ng ph¸p thö

Toµn bé tiªu chuÈn

1/9/2003

15

Vµnh thÐp

TCVN 7234:2003 M« t«, xe m¸y -vµnh thÐp - yªu cÇu kü thuËt vµ ph­¬ng ph¸p thö

Toµn bé tiªu chuÈn

1/9/2003

16

Ch©n phanh

TCVN 7235:2003 M« t«, xe m¸y - ch©n phanh - yªu cÇu kü thuËt vµ ph­¬ng ph¸p thö

Toµn bé tiªu chuÈn

1/9/2003

17

Tay phanh

TCVN 7236:2003 M« t«, xe m¸y - tay phanh - yªu cÇu kü thuËt vµ ph­¬ng ph¸p thö

Toµn bé tiªu chuÈn

1/9/2003

18

D©y phanh, d©y c«n, d©y ga

TCVN 7237:2003 M« t«, xe m¸y - D©y phanh, d©y c«n, d©y ga - yªu cÇu kü thuËt vµ ph­¬ng ph¸p thö

Toµn bé tiªu chuÈn

1/9/2003

19

¾c qui

TCVN 4472:1993 ¾c qui ch× khëi ®éng

Toµn bé tiªu chuÈn

1/9/2003

20

G­¬ng chiÕu hËu

TCVN 6770:2001 Ph­¬ng tiÖn giao th«ng ®­êng bé - G­¬ng chiÕu hËu m« t« vµ xe m¸y - yªu cÇu kü thuËt vµ ph­¬ng ph¸p thö trong c«ng nhËn kiÓu

Toµn bé tiªu chuÈn

1/9/2003

21

Ch©n chèng

TCVN 6890:2001 Ph­¬ng tiÖn giao th«ng ®­êng bé - ch©n chèng m« t«, xe m¸y hai b¸nh - yªu cÇu vµ ph­¬ng ph¸p thö trong phª duyÖt kiÓu

Toµn bé tiªu chuÈn

1/9/2003

22

Quai n¾m, tay n¾m

TCVN 6924:2001 Ph­¬ng tiÖn giao th«ng ®­êng bé - quai n¾m - vµ tay n¾m cho ng­êi cïng ®i m« t« xe m¸y hai b¸nh

Toµn bé tiªu chuÈn

1/9/2003

23

Thïng nhiªn liÖu (B×nh x¨ng)

TCVN 6954:2001 Ph­¬ng tiÖn giao th«ng ®­êng bé - thïng nhiªn liÖu cña m« t«, xe m¸y hai b¸nh hoÆc ba b¸nh - yªu cÇu vµ ph­¬ng ph¸p thö trong phª duyÖt kiÓu

Toµn bé tiªu chuÈn

1/9/2003

24

ThiÕt bÞ ®o vËn tèc

TCVN 6956:2001 Ph­¬ng tiÖn giao th«ng ®­êng bé - thiÕt bÞ ®o tèc ®é vµ viÖc l¾p ®Æt trªn ph­¬ng tiÖn c¬ giíi - yªu cÇu vµ ph­¬ng ph¸p thö trong phª duyÖt kiÓu

Toµn bé tiªu chuÈn

1/9/2003

25

S¨m lèp

TCVN 5721-1; 2:2002 ph­¬ng tiÖn giao th«ng ®­êng bé - M« t« - phÇn 1: s¨m; phÇn 2: lèp

Toµn bé tiªu chuÈn

1/9/2005

26

XÝch, ®Üa xÝch

TCVN 6374:1998 - XÝch con l¨n chÝnh x¸c b­íc ng¾n vµ ®Üa xÝch

¸p dông phÇn ®Üa xÝch

1/9/2003

27

 

TCVN 7058:2002 ph­¬ng tiÖn giao th«ng ®­êng bé - xÝch m« t« - ®Æc tÝnh kü thuËt vµ ph­¬ng ph¸p thö

Toµn bé tiªu chuÈn

1/9/2004

 

* KhuyÕn khÝch tæ chøc, c¸ nh©n s¶n xuÊt, l¾p r¸p, nhËp khÈu xe m¸y ¸p dông toµn bé TCVN 5959:2003 nÕu cã ®iÒu kiÖn.

Tên văn bản : Quyết định về việc ban hành Danh mục xe máy và động cơ, phụ tùng xe máy phải áp dụng tiêu chuẩn Việt Nam
Loại văn bản : Quyết định
Số hiệu : 13/2003/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành : 26/05/2003
Cơ quan ban hành : Bộ Khoa học và Công nghệ,
Người ký : Bùi Mạnh Hải,
Ngày hiệu lực :
Văn bản liên quan : 0    Đóng