BỘ NỘI VỤ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------------------------------

Số: 06/2011/TT-BNV

Hà Nội, ngày 01 tháng 03 năm 2011

 

 

THÔNG TƯ

Ban hành chức danh, mã số các ngạch viên chức hộ sinh

 

Căn cứ Nghị định số 48/2008/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Y tế tại công văn số 8352/BYT-TCCB ngày 03 tháng 12 năm 2010 về việc bổ sung, sửa đổi chức danh, mã số các ngạch viên chức hộ sinh;

Bộ Nội vụ ban hành chức danh, mã số các ngạch viên chức hộ sinh, cụ thể như sau:

Điều 1. Ban hành chức danh, mã số các ngạch viên chức hộ sinh, bao gồm:

1. Hộ sinh chính                                     - Mã số: 16.294

2. Hộ sinh                                             - Mã số: 16.295

3. Hộ sinh cao đẳng                               - Mã số: 16.296

4. Hộ sinh trung cấp                               - Mã số: 16.297

5. Hộ sinh sơ cấp                                  - Mã số: 16.298

Điều 2. Chức danh, mã số các ngạch viên chức hộ sinh quy định tại Thông tư này là căn cứ để Bộ Y tế ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức hộ sinh.

Điều 3. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày, kể từ ngày ký ban hành.

Điều 4. Bãi bỏ quy định về chức danh, mã số các ngạch viên chức nữ hộ sinh được quy định tại Quyết định số 78/2004/QĐ-BNV ngày 03 tháng 11 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành danh mục các ngạch công chức và các ngạch viên chức, gồm có:

1. Nữ hộ sinh cao cấp                            - Mã số: 16.123

2. Nữ hộ sinh chính                               - Mã số: 16.124

3. Nữ hộ sinh                                        - Mã số: 16.125

Điều 5. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành quy định tại Thông tư này.

 

BỘ TRƯỞNG

Trần Văn Tuấn

 

 

Tên văn bản : Thông tư ban hành chức danh, mã số các ngạch viên chức hộ sinh
Loại văn bản : Thông tư
Số hiệu : 06/2011/TT-BNV
Ngày ban hành : 01/03/2011
Cơ quan ban hành : Bộ Nội vụ,
Người ký : Trần Văn Tuấn,
Ngày hiệu lực :
Văn bản liên quan : 0    Đóng