QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 112/1998/QĐ-TTG
NGÀY 30 THÁNG 6 NĂM 1998 VỀ VIỆC THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG

QUỐC GIA CHỈ ĐẠO BIÊN SOẠN TỪ ĐIỂN BÁCH KHOA VIỆT NAM

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Theo đề nghị của Bộ trưởng, Trưởng ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ;

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Thành lập Hội đồng Quốc gia chỉ đạo biên soạn Từ điển bách khoa Việt Nam để giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo thực hiện kế hoạch, nội dung biên soạn và xuất bản các loại bách khoa thư và từ điển bách khoa, thay cho Hội đồng Quốc gia chỉ đạo biên soạn Từ điển bách khoa Việt Nam thành lập theo Quyết định số 163a/CT ngày 15 tháng 5 năm 1987 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng.

Hội đồng Quốc gia chỉ đạo biên soạn Từ điển bách khoa Việt Nam có con dấu, có tài khoản. Kinh phí hoạt động do Nhà nước cấp.

 

Điều 2. Hội đồng Quốc gia chỉ đạo biên soạn Từ điển bách khoa Việt Nam có nhiệm vụ sau:

1. Xây dựng kế hoạch biên soạn, xuất bản các loại bách khoa thư và từ điển bách khoa trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; chỉ đạo việc thực hiện kế hoạch biên soạn và xuất bản đã được phê duyệt.

2. Duyệt nội dung biên soạn các công trình bách khoa thư, từ điển bách khoa và chịu trách nhiệm về nội dung đó.

3. Quản lý Nhà xuất bản Từ điển bách khoa theo quy định của Luật Xuất bản.

 

Điều 3. Thành phần của Hội đồng Quốc gia chỉ đạo biên soạn Từ điển bách khoa Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm bao gồm: Chủ tịch, hai Phó Chủ tịch và các thành viên. Chủ tịch và một Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký là cán bộ chuyên trách. Các thành viên hoạt động kiêm nhiệm.

Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các thành viên Hội đồng là các nhà hoạt động khoa học, chính trị, văn hoá - xã hội có trình độ chuyên môn cao, có uy tín, có khả năng và điều kiện chỉ đạo việc biên soạn các công trình bách khoa.

 

Điều 4. Hội đồng Quốc gia chỉ đạo biên soạn Từ điển bách khoa Việt Nam có văn phòng giúp việc, các Ban biên soạn và Nhà xuất bản Từ điển bách khoa.

Văn phòng là bộ máy chuyên trách giúp việc Hội đồng.

Các Ban biên soạn bách khoa thư và từ điển bách khoa do Chủ tịch Hội đồng quyết định thành lập. Thành viên các Ban biên soạn có các cộng tác viên là các nhà khoa học có trình độ chuyên môn cao, có khả năng và kinh nghiệm biên soạn các loại bách khoa thư và từ điển bách khoa.

Nhà xuất bản Từ điển bách khoa trực thuộc Hội đồng. Giám đốc Nhà xuất bản Từ điển bách khoa do Chủ tịch Hội đồng quyết định bổ nhiệm.

 

Điều 5. Hội đồng Quốc gia chỉ đạo biên soạn Từ điển bách khoa Việt Nam làm việc theo quy chế do Chủ tịch Hội đồng trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

 

Điều 6. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tạo điều kiện để các thành viên Hội đồng Quốc gia chỉ đạo biên soạn Từ điển bách khoa Việt Nam và các cộng tác viên tham gia vào việc biên soạn các loại bách khoa thư và từ điển bách khoa.

 

Điều 7. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký. Bãi bỏ Quyết định số 163a/CT ngày 15 tháng 5 năm 1987 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về việc thành lập Hội đồng quốc gia chỉ đạo biên soạn Từ điển bách khoa Việt Nam, Quyết định số 321/CT ngày 26 tháng 12 năm 1988 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về việc thành lập Trung tâm Quốc gia biên soạn Từ điển bách khoa Việt Nam và các quy định khác trước đây trái với Quyết định này.

 

Điều 8. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chủ tịch Hội đồng và các thành viên Hội đồng Quốc gia chỉ đạo biên soạn Từ điển bách khoa Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Tên văn bản : Quyết định về việc thành lập Hội đồng Quốc gia chỉ đạo biên soạn từ điển bách khoa Việt Nam
Loại văn bản : Quyết định
Số hiệu : 112/1998/QĐ-TTg
Ngày ban hành : 30/06/1998
Cơ quan ban hành : Thủ tướng Chính phủ,
Người ký : Phan Văn Khải,
Ngày hiệu lực : 15/07/1998
Văn bản liên quan : 0    Đóng