TRANG CHỦ TÌM KIẾM PHÂN LOẠI GIỚI THIỆU TRỢ GIÚP
 
Trang chủ
Văn bản mới
Tìm kiếm
Phân loại
Trợ giúp
 
 
Tìm kiếm nhanh văn bản
Ban hành từ ngày date picker đến ngày date picker
Số hiệu văn bản
Tên văn bản
Loại văn bản
Văn bản mới ban hành
06/2015/TT-BTC   -   Thụng tư sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đói đối với một số mặt hàng xăng, dầu thuộc nhúm 27.10 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đói
Ban hành : 20/01/2015   - Tải file word toàn văn

07/2015/NĐ-CP   -   Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Hội đồng Cạnh tranh
Ban hành : 16/01/2015   - Tải file word toàn văn

05/2015/TT-BTC   -   Thụng tư hướng dẫn hoạt động đăng ký, lưu ký, bự trừ và thanh toỏn giao dịch chứng khoỏn
Ban hành : 15/01/2015   - Tải file word toàn văn

06/2015/NĐ-CP   -   Nghị định ban hành Quy chế quản lý tài chớnh của Cụng ty mẹ - Tập đoàn Dầu khớ Việt Nam
Ban hành : 13/01/2015   - Tải file word toàn văn

01/2015/TT-BCT   -   Thụng tư quy định thủ tục đăng ký dấu nghiệp vụ của thương nhõn kinh doanh dịch vụ giỏm định thương mại
Ban hành : 12/01/2015   - Tải file word toàn văn

02/2015/TT-BLĐTBXH   -   Thụng tư quy định mức lương đối với chuyờn gia tư vấn trong nước làm cơ sở dự toỏn gúi thầu cung cấp dịch vụ tư vấn ỏp dụng hỡnh thức hợp đồng theo thời gian sử dụng vốn nhà nước
Ban hành : 12/01/2015   - Tải file word toàn văn

05/2015/NĐ-CP   -   Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động
Ban hành : 12/01/2015   - Tải file word toàn văn

01/2015/TT-BTNMT   -   Thụng tư ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật quan trắc và dự bỏo tài nguyờn nước
Ban hành : 09/01/2015   -

04/2015/NĐ-CP   -   Nghị định về thực hiện dõn chủ trong hoạt động của cơ quan hành chớnh nhà nước và đơn vị sự nghiệp cụng lập
Ban hành : 09/01/2015   - Tải file word toàn văn

01/2015/QĐ-TTg   -   Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 22/2009/QĐ-TTg ngày 16 thỏng 02 năm 2009 của Thủ tướng Chớnh phủ về việc phờ duyệt quy hoạch truyền dẫn, phỏt súng phỏt thanh, truyền hỡnh đến năm 2020
Ban hành : 07/01/2015   - Tải file word toàn văn

02/2015/QĐ-TTg   -   Quyết định quy định chế độ bồi dưỡng đi biển đối với kiểm ngư viờn, thuyền viờn tàu kiểm ngư và người thực hiện nhiệm vụ kiểm ngư
Ban hành : 07/01/2015   - Tải file word toàn văn

02/2015/TT-NHNN   -   Thụng tư hướng dẫn cụng tỏc thi đua, khen thưởng ngành Ngõn hàng
Ban hành : 07/01/2015   -

01/2015/TT-BLĐTBXH   -   Thụng tư hướng dẫn về quản lý trường hợp với người khuyết tật
Ban hành : 06/01/2015   - Tải file word toàn văn

03/2015/TT-BTC   -   Thụng tư sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đói đối với một số mặt hàng xăng, dầu thuộc nhúm 27.10 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đói
Ban hành : 06/01/2015   - Tải file word toàn văn

03/2015/NĐ-CP   -   Nghị định quy định về xỏc định thiệt hại đối với mụi trường
Ban hành : 06/01/2015   - Tải file word toàn văn

Trang
© Cơ sở dữ liệu Luật Việt Nam - LawData®-2006
05980113 Văn phòng Quốc hội giữ bản quyền, được phát triển bởi công ty Hệ thống thông tin FPT.
Trung tâm tin học - Địa chỉ: 35 Ngô Quyền - Hà nội ; Điện thoại: 080.46206 - 080.43009 ; Email: lawdata@qh.gov.vn