TRANG CHỦ TÌM KIẾM PHÂN LOẠI GIỚI THIỆU TRỢ GIÚP
 
Trang chủ
Văn bản mới
Tìm kiếm
Phân loại
Trợ giúp
 
 
Tìm kiếm nhanh văn bản
Ban hành từ ngày date picker đến ngày date picker
Số hiệu văn bản
Tên văn bản
Loại văn bản
Văn bản mới ban hành
137/2018/NĐ-CP   -   Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Luật sư
Ban hành : 08/10/2018   - Tải file word toàn văn

136/2018/NĐ-CP   -   Nghị định sửa đổi một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường
Ban hành : 05/10/2018   - Tải file word toàn văn

135/2018/NĐ-CP   -   Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục
Ban hành : 04/10/2018   - Tải file word toàn văn

132/2018/NĐ-CP   -   Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2016/NĐ-CP ngày 16 tháng 3 năm 2016 về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài
Ban hành : 01/10/2018   - Tải file word toàn văn

133/2018/NĐ-CP   -   Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 90/2014/NĐ-CP ngày 29 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về "Giải thưởng Hồ Chí Minh", "Giải thưởng Nhà nước" về văn học, nghệ thuật
Ban hành : 01/10/2018   - Tải file word toàn văn

131/2018/NĐ-CP   -   Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Uỷ ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp
Ban hành : 29/09/2018   - Tải file word toàn văn

130/2018/NĐ-CP   -   Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số
Ban hành : 27/09/2018   - Tải file word toàn văn

128/2018/NĐ-CP   -   Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực đường thủy nội địa
Ban hành : 24/09/2018   - Tải file word toàn văn

129/2018/NĐ-CP   -   Nghị định bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực quốc phòng
Ban hành : 24/09/2018   - Tải file word toàn văn

127/2018/NĐ-CP   -   Nghị định quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục
Ban hành : 21/09/2018   - Tải file word toàn văn

126/2018/NĐ-CP   -   Nghị định quy định về thành lập và hoạt động của cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam
Ban hành : 20/09/2018   - Tải file word toàn văn

124/2018/NĐ-CP   -   Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 63/2011/NĐ-CP ngày 28 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trọng tài thương mại
Ban hành : 19/09/2018   - Tải file word toàn văn

125/2018/NĐ-CP   -   Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 64/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ
Ban hành : 19/09/2018   - Tải file word toàn văn

122/2018/NĐ-CP   -   Nghị định quy định về xét tặng danh hiệu "Gia đình văn hóa"; "Thôn văn hóa", "Làng văn hóa", "ấp văn hóa", "Bản văn hóa", "Tổ dân phố văn hóa"
Ban hành : 17/09/2018   - Tải file word toàn văn

123/2018/NĐ-CP   -   Nghị định sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp
Ban hành : 17/09/2018   - Tải file word toàn văn

Trang
© Cơ sở dữ liệu Luật Việt Nam - LawData®-2006
00250951 Văn phòng Quốc hội giữ bản quyền, được phát triển bởi công ty Hệ thống thông tin FPT.
Trung tâm tin học - Địa chỉ: 35 Ngô Quyền - Hà nội ; Điện thoại: 080.46206 - 080.43009 ; Email: lawdata@qh.gov.vn