TRANG CHỦ TÌM KIẾM PHÂN LOẠI GIỚI THIỆU TRỢ GIÚP
 
Trang chủ
Văn bản mới
Tìm kiếm
Phân loại
Trợ giúp
 
 
Tìm kiếm nhanh văn bản
Ban hành từ ngày date picker đến ngày date picker
Số hiệu văn bản
Tên văn bản
Loại văn bản
Văn bản mới ban hành
44/2014/TT-BGDĐT   -   Thông tư quy định về đánh giá, xếp loại "Cộng đồng học tập" cấp xã
Ban hành : 12/12/2014   - Tải file word toàn văn

39/2014/TT-NHNN   -   Thông tư hướng dẫn về dịch vụ trung gian thanh toán
Ban hành : 11/12/2014   - Tải file word toàn văn

40/2014/TT-NHNN   -   Thông tư hướng dẫn việc ký quỹ và quản lý tiền ký quỹ của doanh nghiệp cho thuê lại lao động
Ban hành : 11/12/2014   - Tải file word toàn văn

47/2014/TT-BYT   -   Thông tư hướng dẫn quản lý an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống
Ban hành : 11/12/2014   - Tải file word toàn văn

69/2014/QĐ-TTg   -   Quyết định quy định việc quản lý, sử dụng số tiền thu được từ sắp xếp nhà, đất tại các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng
Ban hành : 10/12/2014   - Tải file word toàn văn

70/2014/QĐ-TTg   -   Quyết định ban hành Điều lệ trường đại học
Ban hành : 10/12/2014   - Tải file word toàn văn

68/2014/QĐ-TTg   -   Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu công nghệ cao Hòa Lạc trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ
Ban hành : 09/12/2014   - Tải file word toàn văn

18/2014/TT-BVHTTDL   -   Thông tư quy định về hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ của thư viện
Ban hành : 08/12/2014   - Tải file word toàn văn

19/2014/TT-BVHTTDL   -   Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 88/2008/TT-BVHTTDL, Thông tư số 17/2010/TT-BVHTTDL, Thông tư số 03/2013/TT-BVHTTDL
Ban hành : 08/12/2014   - Tải file word toàn văn

38/2014/TT-NHNN   -   Thông tư quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận việc nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần của tổ chức tín dụng Việt Nam
Ban hành : 08/12/2014   - Tải file word toàn văn

117/2014/NĐ-CP   -   Nghị định quy định về y tế xã, phường, thị trấn
Ban hành : 08/12/2014   - Tải file word toàn văn

19/2014/TT-BTTTT   -   Thông tư quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet
Ban hành : 05/12/2014   - Tải file word toàn văn

47/2014/TT-BCT   -   Thông tư quy định về quản lý website thương mại điện tử
Ban hành : 05/12/2014   - Tải file word toàn văn

46/2014/TT-BYT   -   Thông tư hướng dẫn quy trình kiểm dịch y tế
Ban hành : 05/12/2014   - Tải file word toàn văn

20/2014/TT-BTTTT   -   Thông tư quy định về các sản phẩm phần mềm nguồn mở được ưu tiên mua sắm, sử dụng trong cơ quan, tổ chức nhà nước
Ban hành : 05/12/2014   - Tải file word toàn văn

Trang
© Cơ sở dữ liệu Luật Việt Nam - LawData®-2006
05724975 Văn phòng Quốc hội giữ bản quyền, được phát triển bởi công ty Hệ thống thông tin FPT.
Trung tâm tin học - Địa chỉ: 35 Ngô Quyền - Hà nội ; Điện thoại: 080.46206 - 080.43009 ; Email: lawdata@qh.gov.vn