TRANG CHỦ TÌM KIẾM PHÂN LOẠI GIỚI THIỆU TRỢ GIÚP
 
Trang chủ
Văn bản mới
Tìm kiếm
Phân loại
Trợ giúp
 
 
Tìm kiếm nhanh văn bản
Ban hành từ ngày date picker đến ngày date picker
Số hiệu văn bản
Tên văn bản
Loại văn bản
Văn bản mới ban hành
20/2014/TT-BLĐTBXH   -   Thông tư ban hành Danh mục nghề học nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm trình độ trung cấp nghề, trình độ cao đẳng nghề
Ban hành : 26/08/2014   - Tải file word toàn văn

21/2014/TT-BLĐTBXH   -   Thông tư quy định Danh mục nghề đào tạo trình độ trung cấp nghề, trình độ cao đẳng nghề
Ban hành : 26/08/2014   - Tải file word toàn văn

28/2014/TT-BGDĐT   -   Thông tư quy định về việc bồi dưỡng và cấp chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý giáo dục
Ban hành : 26/08/2014   - Tải file word toàn văn

25/2014/TT-BNNPTNT   -   Thông tư quy định yêu cầu kỹ thuật đối với thiết kế mẫu tàu cá
Ban hành : 25/08/2014   - Tải file word toàn văn

82/2014/NĐ-CP   -   Nghị định ban hành Quy chế quản lý tài chính của Tập đoàn Điện lực Việt Nam
Ban hành : 25/08/2014   - Tải file word toàn văn

119/2014/TT-BTC   -   Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013, Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013, Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013,... của Bộ Tài chính để cải cách, đơn giản các thủ tục hành chính về thuế
Ban hành : 25/08/2014   - Tải file word toàn văn

27/2014/TT-BNNPTNT   -   Thông tư quy định về nội dung và định mức duy tu, sửa chữa tàu cá vỏ thép được hỗ trợ theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản
Ban hành : 25/08/2014   - Tải file word toàn văn

26/2014/TT-BNNPTNT   -   Thông tư quy định yêu cầu về nhà xưởng, trang thiết bị đối với cơ sở đóng mới, nâng cấp, cải hoán tàu cá
Ban hành : 25/08/2014   - Tải file word toàn văn

113/2014/TT-BTC   -   Thông tư bãi bỏ Quyết định số 16/2001/QĐ-BTC ngày 23/3/2001 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành mức thu phí qua cầu Hồ Kiều 2
Ban hành : 20/08/2014   - Tải file word toàn văn

09/2014/TT-BTTTT   -   Thông tư quy định chi tiết về hoạt động quản lý, cung cấp, sử dụng thông tin trên trang thông tin điện tử và mạng xã hội
Ban hành : 19/08/2014   - Tải file word toàn văn

23/2014/TT-NHNN   -   Thông tư hướng dẫn việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán
Ban hành : 19/08/2014   - Tải file word toàn văn

111/2014/TT-BTC   -   Thông tư sửa đổi mức thuế suất thuế xuất khẩu mặt hàng cao su thuộc nhóm 40.01, 40.02, 40.05 quy định tại Biểu thuế xuất khẩu ban hành kèm theo Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013
Ban hành : 18/08/2014   - Tải file word toàn văn

19/2014/TT-BLĐTBXH   -   Thông tư hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 27/2014/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động là người giúp việc gia đình
Ban hành : 15/08/2014   - Tải file word toàn văn

44/2014/QĐ-TTg   -   Quyết định quy định chi tiết về cấp độ rủi ro thiên tai
Ban hành : 15/08/2014   - Tải file word toàn văn

45/2014/QĐ-TTg   -   Quyết định về chế độ phụ cấp ưu đãi nghề nghiệp đối với người làm việc trong các đơn vị thuộc lĩnh vực năng lượng nguyên tử của Bộ Khoa học và Công nghệ
Ban hành : 15/08/2014   - Tải file word toàn văn

Trang
© Cơ sở dữ liệu Luật Việt Nam - LawData®-2006
04950826 Văn phòng Quốc hội giữ bản quyền, được phát triển bởi công ty Hệ thống thông tin FPT.
Trung tâm tin học - Địa chỉ: 35 Ngô Quyền - Hà nội ; Điện thoại: 080.46206 - 080.43009 ; Email: lawdata@qh.gov.vn