TRANG CHỦ TÌM KIẾM PHÂN LOẠI GIỚI THIỆU TRỢ GIÚP
 
Trang chủ
Văn bản mới
Tìm kiếm
Phân loại
Trợ giúp
 
 
Tìm kiếm nhanh văn bản
Ban hành từ ngày date picker đến ngày date picker
Số hiệu văn bản
Tên văn bản
Loại văn bản
Văn bản mới ban hành
06/2017/TT-NHNN   -   Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2014/TT-NHNN ngày 23/01/2014 quy định về Quỹ bảo đảm an toàn hệ thống quỹ tín dụng nhân dân và Thông tư số 04/2015/TT-NHNN ngày 31/3/2015 quy định về quỹ tín dụng nhân dân
Ban hành : 05/07/2017   - Tải file word toàn văn

05/2017/TT-NHNN   -   Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2016/TT-NHNN ngày 26/02/2016 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn một số nội dung về quản lý ngoại hối đối với việc vay, trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp
Ban hành : 30/06/2017   -

24/2017/QĐ-TTg   -   Quyết định quy định về cơ chế điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân
Ban hành : 30/06/2017   - Tải file word toàn văn

04/2017/TT-NHNN   -   Thông tư bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành, liên tịch ban hành
Ban hành : 28/06/2017   - Tải file word toàn văn

08/2017/TT-BCT   -   Thông tư quy định về đăng ký giá, kê khai giá sữa và thực phẩm chức năng dành cho trẻ em dưới 06 tuổi
Ban hành : 26/06/2017   - Tải file word toàn văn

22/2017/QĐ-TTg   -   Quyết định về tổ chức và hoạt động của Uỷ ban An toàn giao thông quốc gia và Ban An toàn giao thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Ban hành : 22/06/2017   - Tải file word toàn văn

23/2017/QĐ-TTg   -   Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 246/2006/QĐ-TTg ngày 27/10/2006 về việc thành lập Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã và ban hành Quy chế hoạt động bảo lãnh tín dụng, hỗ trợ lãi suất sau đầu tư của Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã
Ban hành : 22/06/2017   - Tải file word toàn văn

20/2017/TT-BGTVT   -   Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 32/2015/TT-BGTVT ngày 24 tháng 7 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về bảo vệ môi trường trong phát triển kết cấu hạ tầng giao thông
Ban hành : 21/06/2017   - Tải file word toàn văn

43/2017/QH14   -   Nghị quyết về đẩy mạnh việc thực hiện chính sách pháp luật về an toàn thực phẩm giai đoạn 2016 - 2020
Ban hành : 21/06/2017   - Tải file word toàn văn

45/2017/QH14   -   Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát "Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2011 - 2016"
Ban hành : 21/06/2017   - Tải file word toàn văn

15/2017/QH14   -   Luật Quản lý, sử dụng tài sản công
Ban hành : 21/06/2017   - Tải file word toàn văn

44/2017/QH14   -   Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV
Ban hành : 21/06/2017   - Tải file word toàn văn

42/2017/QH14   -   Nghị quyết về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng
Ban hành : 21/06/2017   - Tải file word toàn văn

07/2017/QĐ-KTNN   -   Quyết định ban hành Quy trình kiểm toán hoạt động của Kiểm toán Nhà nước
Ban hành : 20/06/2017   -

10/2017/QH14   -   Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước
Ban hành : 20/06/2017   - Tải file word toàn văn

Trang
© Cơ sở dữ liệu Luật Việt Nam - LawData®-2006
00444603 Văn phòng Quốc hội giữ bản quyền, được phát triển bởi công ty Hệ thống thông tin FPT.
Trung tâm tin học - Địa chỉ: 35 Ngô Quyền - Hà nội ; Điện thoại: 080.46206 - 080.43009 ; Email: lawdata@qh.gov.vn